Záruční podmínky společnosti MGL střechy s.r.o.

MGL střechy s.r.o. poskytuje zákazníkovi na základě uzavřené SOD (smlouvy o dílo) popřípadě objednávky následující záruční lhůty.

1. Záruční lhůta 5 let 

 • Mgl střechy s.r.o. poskytují zákazníkovi na provedené práce prodlouženou záruční lhůtu ve výši 5-ti let od data předání a převzetí prací, vztahující se na kompletní dodávku prací jako celek.
 • Tato záruční lhůta není podmíněna servisními prohlídkami.

2. Záruční lhůta 10 let – prodloužená záruka

 • Mgl střechy s.r.o. poskytují zákazníkovi na provedené práce prodlouženou záruční lhůtu ve výši 10-ti let od data předání a převzetí prací, vztahující se na kompletní dodávku prací jako celek.
 • Desetiletá záruka na provedené práce je podmíněna dvouletými servisními prohlídkami. (Celkem čtyři prohlídky)
 • Cena servisní prohlídky činí 1.900 Kč bez DPH. V ceně je zahrnuta prohlídka střechy zaměstnanci spol. MGL střechy s.r.o. Bude provedena kontrola střešní krytiny, okapového systému, střešních oken, oplechovaní okrajů střechy, střešních prostupů a komínů.
 • Součástí servisní prohlídky je následné odstranění všech nedostatků a závad vzniklých v rámci záruční lhůty zaměstnancem firmy.
 • Cena servisní prohlídky (1.900 Kč bez DPH) je stanovena pro střechy o celkové ploše max. 200m2. Pokud plocha střechy překročí  stanovenou výměru bude cena navýšena procentuelně dle skutečné plochy střechy.
 • Servisní prohlídka se nevztahuje na běžnou údržbu. Tzn. pravidelné čištění okapového systému a klempířských konstrukcí (žlabu, svodů, sifonu – geigrů, závětrných lišt) od listí a ostatních nečistot.
 • Termín servisní prohlídky stanoví spol. MGL střechy s.r.o. po dohodě se zákazníkem. Zákazník je povinen poskytnout pro provedení prohlídky veškerou potřebnou součinnost.
 • Prodloužená záruční lhůta může být poskytnuta pouze na střešní systémy (materiály) s minimální zárukou výrobce 10 let
 • Po provedené prohlídce bude zákazníkovy vystavena faktura se splatností 30-ti dnů. V případě neuhrazení faktury v termínu splatnosti končí záruční lhůta stanovená dle SOD ve výši 10-ti let. Zákazník může provést úhradu servisní prohlídky hotově na základě daňového dokladu.

3. Záruční lhůta 2 roky

 • Mgl střechy s.r.o. poskytují zákazníkovi na provedené práce záruční lhůtu ve výši 2 let od data předání a převzetí prací.
 • Dvouletá záruční lhůta se vztahuje většinou na opravy a práce malého rozsahu.

4. Záruční lhůta 12 měsíců

 • Mgl střechy s.r.o. poskytují zákazníkovi na provedené práce záruční lhůtu ve výši 12-ti měsíců od data předání a převzetí prací.
 • Dvanácti měsíční záruční lhůta se vztahuje na drobné opravy, u kterých nelze bez celkové rekonstrukce zaručit delší životnost opravy.

5. Záruční lhůta na dodaný materiál. 

 • Záruční lhůtu na dodané a objednané materiály poskytují výrobci dle záručních listů a podmínek jednotlivých výrobců.
 • Společnost MGL střechy s.r.o. na vady dodaného materiálu poskytuje zákonnou záruční odpovědnost v trvání 2let. Ode dne převzetí zákazníkem dle Občanského zákoníku.

6. Záruční lhůta v případě vzniku závady, nebo poškození střechy, zaniká za těchto podmínek.

 • Neodborným zásahem, nebo opravou provedenou bez vědomí společnosti MGL střechy s.r.o.
 • V důsledku živelné pohromy nebo jiné neodvratné události (blesk, požár, povodeň, vichřice, nadměrné množství sněhu nebo ledu apod.)
 • Nezajištěním volného odtoku dešťové vody z okapového systému.

7. Reklamace

 • Záruka se uplatňuje písemnou reklamací, kterou zákazník předá během záruční lhůty společnosti MGL střechy s.r.o. a to bez zbytečného odkladu po zjištění závady nejpozději však do konce záruční lhůty.

 

Záruční podmínky jsou platné od 1. 1. 2016

MGL střechy s.r.o.
Mexická 30
712 00 Ostrava